RODO


01.09.2020

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców, opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, z siedzibą: Krzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt z Administratorem: sp.krzyzanow@op.pl;
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej szkole Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Krzyżanów, ubezpieczyciel, inne na wniosek, np. Policja, Sąd, GOPS;
5. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. W ramach prowadzenia nauczania zdalnego przez szkołę za pomocą usługi Teams, poddostawca tej usługi - firma Microsoft Corporation wykorzystuje serwery umieszczone w krajach trzecich (m.in. w USA, Australii, Wielkiej Brytanii), w takim przypadku firma ta w ramach stosowanych klauzul umownych zapewnia, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa;
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego;
7. Na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.);
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów Szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b – 3c wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa;
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

01.09.2020

Klauzula informacyjna - Monitoring: Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

01.09.2020

Obiekt monitorowany: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że :
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie z siedzibą w: Krzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów. Kontakt z Administratorem: sp.krzyzanow@op.pl;
2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej szkole pan Paweł Modrzejewski, inspektor@kiodo.pl;
3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są: art. 108a ustawy Prawo Oświatowe, art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Monitoring prowadzony jest w celu: zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły;
4) Monitoring obejmuje: teren na zewnątrz – teren wejściowy, teren boiska, parking, a także teren wewnętrzny – korytarze szkolne;
5) Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
6) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
7) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa;
9) Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich i stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji.